Stručné dějiny obce Popkovice

Obec Popkovice leží na křižovatce cest Pardubice-Přelouč a Svítkov-Čepí. Jejím nejstarším známým držitelem byl Bohuněk z Popkovic, který se v roce 1440  účastnil čáslavského sněmu.
Ve druhé polovině 15. století byly Popkovice spojeny s blízkým statkem Krchlebským.

V roce 1472 prodal Jan Žák z Krchleb své dědictví,v němž byl zahrnut i dvůr kmetcí v Popkovicích Janu a Jiřímu Ohništským Z Ohníštska za 1400 kop gr. č. Oba bratři pak prodali toto své dědıctví v roce l502 obci Chrudimské.

Ve druhé polovině 16. Století jsou již Popkovice odděleny od zboží Krchlebského. V roce 1544 bratři Oprašalové ze Zher prodali Popkovice – celou ves,dvůr kmetcí s  polužím a zboží v Habřince své dědictví po Václavu Oprašalovi ze Zher obci Chrudimské za 390 kop gr. č.

Za dvě léta na to byly Popkovice S platy,rybníky, lukami a příslušentvím přepuštěny za 500 kop gr. č. Zikmundovi Andělu z Ronovce

V pozdějších letech byly Popkovice zakoupeny Pernštejny. V roce 1560 spolu s celým panstvím se staly majetkem české král. komory.

Podle urbáře z roku 1588 patřili Popkovice k rychtě rosické a měly 12 osedlých. Počet osedlých se během let mnoho neměnil. Víme, že za třicetileté války měla obec stále jen 12 stavení z nichž během války byla zničena dvě.

Do života také značně zasáhly různé reformy prováděné Marií Terezií a Josefem II.  Po zrušení Máteřovského dvora v roce 1780 bylo přiděleno z dominikálního panství 8 usedlíkům 75 měr,14m a ze zrušeného dvora čivického dvěma usedlíkům 2 míry 1m. pozemků

Významné změny také přinesl rok 1848 zrušením poddanského svazku a novou organisací obcí t.zv. provisorní zřízení obec. dalo právo obcím svobodně volit své zástupce, rozhodovat o přijetí nových členů do svazku obce,hospodařit s obecním majetkem a pod.

V roce 1885 se obecní úřad usnesl, že pro nemožnost peněz musí obci postačit menší has. stříkačka. V roce 1915 se obecní zatupitelstvo rozhodlo zakoupit stříkačku 4 kolovou, oboustranně sací s mosaznýmì cylindry,s přístrojem proti zamrzání a ostatním příslušenstvím. Koupě stříkačky a vybavení mužstva stálo 3.600 k.

Dne 23. června byly schváleny stanovy hasič.; sboru a zvolen zatímní hasičský výbor Dne 17. června usneslo se obecní zastupitelstvo na věřejném osvětlení obce Jedna žárovka o 25 svíčkách byl dána na křižovatku a druhá o 50 svíčkách k mostu přes Bylanku.

V říjnu 1920 propůjčila obec své pozemky pořadatelům koň. dostihů.

V roce 1926 žádala komun. strana v Popkovicích,aby zastupitelstvo projednalo otázku výstavby obecního domu. V únoru 1927 byl založen fond na stavbu obecního domu a školy ve výši 80.000 Kč.

Krisová léta třicáta se projevila i v Popkovicích. V prosinci 1931 přispěla obec na nezaměstnané položkou 1000 Kč. Nezaměstnaní obce byly svolani 28.12.1931 do obecního domu, kde jinm byly přiděleny poukázky na potraviny a mléčné poukazy pro děti. V dubnu 1932 žádal Východočeský aeroklub o udělení souhlasu k vybudování soukromého letiště v katastru Popkovice a Třebosice. V roce 1933 byla zavedena do obce telefonní linka. V roce 1941 se začala provádět regulace Bylanky.
Od roku 1942 se jednalo o vytvořen Velkých Pardubic. K uskutečnění tohoto plánu došlo 29.9.1943. Toho dne došel na ob. úřad výměr č.j.46402/43, kterým včleňuje obec Popkovice
do obvodu Velkých Pardubic a její obecní zastupitelstvo se rozpouští.

Napsat komentář